Tiền Tệ

Chuyên mục Tiền Tệ là chuyên mục con của chuyên mục Bank, được tạo ra để cung cấp các thông tin liên quan đến tiền tệ thế giới và kiến thức về các loại tiền tệ khác nhau.

Trong chuyên mục này, người đọc có thể tìm thấy các bài viết về các đơn vị tiền tệ, ví dụ như USD, EUR, JPY, VNĐ...v..v...